قیمت طلا و سکه

۱۶تیر
قیمت طلا و سکه | ۱۶ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۱۶ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است.

۱۵تیر
قیمت طلا و سکه | ۱۵ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۱۵ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، ۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است.

۱۴تیر
قیمت طلا و سکه | ۱۴ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۱۴ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید ، ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است.

۱۳تیر
قیمت طلا و سکه | ۱۳ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۱۳ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان است.

۳۰خرداد
قیمت طلا و سکه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان است.

۲۹خرداد
قیمت طلا و سکه | ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

۲۷خرداد
قیمت طلا و سکه | ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

۲۶خرداد
قیمت طلا و سکه | ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ، ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است.