طلا

۱۲تیر
قیمت طلا و سکه | ۱۱ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۱۱ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.

۱۰تیر
قیمت طلا و سکه | ۱۰ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۱۰ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان است.

۰۹تیر
قیمت طلا و سکه | ۹ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۹ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است.

۰۸تیر
قیمت طلا و سکه | ۸ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۸ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.

۰۷تیر
قیمت طلا و سکه | ۷ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۷ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است.

۰۵تیر
قیمت طلا و سکه | ۵ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۵ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.

۰۳تیر
قیمت طلا و سکه | ۳ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۳ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.

۰۲تیر
قیمت طلا و سکه | ۲ تیر ۱۴۰۰

قیمت طلا و سکه | ۲ تیر ۱۴۰۰

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.